Research

2024

 1. Differentially Private Synthetic Data via Foundation Model APIs 2: Text
  Chulin Xie, Zinan Lin, Arturs Backurs, Sivakanth Gopi, Da Yu, Huseyin A Inan, Harsha Nori, Haotian Jiang, Huishuai Zhang, Yin Tat Lee, Bo Li, and Sergey Yekhanin
  ICLR 2024 Workshop on Secure and Trustworthy Large Language Models 2024
 2. PerAda: Parameter-Efficient Federated Learning Personalization with Generalization Guarantees
  Chulin Xie, De-An Huang, Wenda Chu, Daguang Xu, Chaowei Xiao, Bo Li, and Anima Anandkumar
  CVPR 2024
 3. FedSelect: Personalized Federated Learning with Customized Selection of Parameters for Fine-Tuning
  Rishub Tamirisa, Chulin Xie, Wenxuan Bao, Andy Zhou, Ron Arel, and Aviv Shamsian
  CVPR 2024
 4. Improving Privacy-Preserving Vertical Federated Learning by Efficient Communication with ADMM
  Chulin Xie, Pin-Yu Chen, Qinbin Li, Arash Nourian, Ce Zhang, and Bo Li
  SaTML 2024
 5. Ring-A-Bell! How Reliable are Concept Removal Methods for Diffusion Models?
  Yu-Lin Tsai, Chia-Yi Hsu, Chulin Xie, Chih-Hsun Lin, Jia-You Chen, Bo Li, Pin-Yu Chen, Chia-Mu Yu, and Chun-Ying Huang
  ICLR 2024
 6. Effective and Efficient Federated Tree Learning on Hybrid Data
  Qinbin Li, Chulin Xie, Xiaojun Xu, Xiaoyuan Liu, Ce Zhang, Bo Li, Bingsheng He, and Dawn Song
  ICLR 2024

2023

 1. Unraveling the Connections between Privacy and Certified Robustness in Federated Learning Against Poisoning Attacks
  Chulin Xie, Yunhui Long, Pin-Yu Chen, Qinbin Li, Sanmi Koyejo, and Bo Li
  ACM CCS 2023
 2. DecodingTrust: A Comprehensive Assessment of Trustworthiness in GPT Models
  Boxin Wang*, Weixin Chen*, Hengzhi Pei*, Chulin Xie*, Mintong Kang*, Chenhui Zhang*, Chejian Xu, Zidi Xiong, Ritik Dutta, Rylan Schaeffer, Sang T. Truong, Simran Arora, Mantas Mazeika, Dan Hendrycks, Zinan Lin, Yu Cheng, Sanmi Koyejo, Dawn Song, and Bo Li
  NeurIPS Datasets & Benchmarks 2023 (Oral) Outstanding Paper Award

2022

 1. CoPur: Certifiably Robust Collaborative Inference via Feature Purification
  Jing Liu, Chulin Xie, Sanmi Koyejo, and Bo Li
  NeurIPS 2022
 2. Dataset Security for Machine Learning: Data Poisoning, Backdoor Attacks, and Defenses
  Micah Goldblum, Dimitris Tsipras, Chulin Xie, Xinyun Chen, Avi Schwarzschild, Dawn Song, Aleksander Madry, Bo Li, and Tom Goldstein
  TPAMI 2022

2021

 1. CRFL: Certifiably Robust Federated Learning against Backdoor Attacks
  Chulin Xie, Minghao Chen, Pin-Yu Chen, and Bo Li
  ICML 2021
 2. Style-based Point Generator with Adversarial Rendering for Point Cloud Completion
  Chulin Xie*, Chuxin Wang*, Bo Zhang, Hao Yang, Dong Chen, and Fang Wen
  CVPR 2021

2020

 1. DBA: Distributed Backdoor Attacks against Federated Learning
  Chulin Xie, Keli Huang, Pin-Yu Chen, and Bo Li
  ICLR 2020